Regulamin ubezpieczeń Warta

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU AGD/TV/RTV/AUDIO/IT/PRZENOŚNEGO

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu Serwisu Internetowego użyto pojęcia:

 1. Regulamin - oznacza to niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, wymagany przez art. 8 ustawy z dnia 18/07/2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1030, z późn. zm.). Regulamin, jako plik w formacie PDF, jest dostępny wyłącznie dla osób zainteresowanych ubezpieczeniem, które otrzymały indywidualną ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Udostępnienie pliku z Regulaminem następuje poprzez link przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Ubezpieczającego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie;
 2. Administrator Serwisu Internetowego lub Administrator – oznacza to spółkę pod firmą ROLV Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Traktowa 6 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000387535, NIP 5342472319, REGON 142955045
 3. Ubezpieczenie – oznacza to umowę ubezpieczenia sprzętu AGD/TV/RTV/AUDIO/IT/PRZENOŚNEGO, zakupionego w sklepach internetowych lub stacjonarnych prowadzonych przez Administratora Serwisu Internetowego, od ryzyk określonych w treści umowy i/lub ogólnych warunków ubezpieczenia. W zależności od rodzaju sprzętu, zakres i czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej może być różny.
 4. Ubezpieczający – oznacza to osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i osobę dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową – konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo osobę prawną, bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która otrzymała indywidualną ofertę Ubezpieczenia, wraz z linkiem z dostępem do Serwisu Internetowego;
 5. Ubezpieczyciel – oznacza to spółkę pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Chmielnej 85/87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 16432, NIP 5210420047, kapitał zakładowy 187.938.580,00 zł.;
 6. System teleinformatyczny – oznacza to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, wraz z oprogramowaniem, pozwalających na skorzystanie z Serwisu Internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem;
 7. Serwis Internetowy albo Serwis – oznacza to wydzieloną część Systemu teleinformatycznego, w szczególności oprogramowania, będącego własnością Administratora i/lub osób trzecich udostępniających Administratorowi należącą do nich część Systemu teleinformatycznego, bądź prawa do korzystania z części Systemu teleinformatycznego, umożliwiającą Ubezpieczającemu przyjęcie indywidualnej oferty Ubezpieczenia,
 8. Usługa – oznacza to usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Ubezpieczającemu skorzystania z Serwisu i akceptację indywidualnej oferty Ubezpieczenia, skutkującą zawarciem umowy ubezpieczenia zgodnie z jej treścią. Serwis w ramach świadczonej Usługi, po sprawdzeniu przez Ubezpieczającego treści oferty oraz danych identyfikacyjnych, z możliwością ich uzupełnienia, bądź ewentualnego poprawienia i zatwierdzeniu oferty przekierowuje ruch do serwisu transakcyjnego płatności on-line, w celu opłacenia składki. Serwis nie oferuje innych usług, niż opisana powyżej.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERENETOWEGO

Aby skorzystać z Serwisu Internetowego Ubezpieczający powinien spełnić następujące warunki:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet,
 2. posiadać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności (w tym wypełnienie formularza przystąpienia do Ubezpieczenia, jak również zapisanie/druk gotowego dokumentu potwierdzającego przystąpienie do Ubezpieczenia) przy użyciu przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox (wersja 7.0.1 lub nowsza), Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Google Chrome (wersja 13.0 lub nowsza), Opera (wersja 11.0 lub nowsza), Safari (wersja 5.0 lub nowsza), skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java Script, Cookies oraz SSL, a także odczyt plików PDF (programem służącym do odczytu plików PDF jest bezpłatny program Adobe® Acrobat® Reader dostępny na stronie internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/, albo inny program Adobe® Acrobat®, bądź każdy kompatybilny program umożliwiający odczyt plików PDF),
 3. posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail,

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

 1. Serwis Internetowy umożliwia Ubezpieczającemu akceptację indywidualnej oferty Ubezpieczenia, skutkującą, w razie przyjęcia, zawarciem umowy ubezpieczenia, zgodnej z ofertą.
 2. W celu odczytania oferty Ubezpieczenia należy skorzystać z linku przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otwarciu linka następuje przekierowanie do indywidualnej oferty ubezpieczenia przeznaczonej dla określonego Ubezpieczającego.
 3. Ubezpieczający zapoznając się z treścią oferty jest zobowiązany do sprawdzenia jej treści pod kątem zgodności z ustaleniami dokonanymi z przedstawicielem Ubezpieczyciela oraz ich poprawności. W indywidualnych przypadkach, Ubezpieczający, może być zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych, a także ich poprawienia, jeżeli są błędne.
 4. Podczas korzystania z Serwisu, Ubezpieczający będzie zobowiązany także do zaznaczania okienek wyboru potwierdzających zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, bądź innych wymienionych dokumentów oraz wyrażaniu zgód na czynności wskazane w Serwisie.
 5. Informacja w formularzu będzie wskazywała, wypełnienie których pozycji formularza jest obowiązkowe. Jeżeli wypełnienie, bądź zaznaczenie danej pozycji formularza będzie obowiązkowe, a Ubezpieczający nie wypełni/nie zaznaczy jej, Serwis Internetowy uniemożliwi dalsze korzystanie z niego, do czasu uzupełnienia braku.
 6. Podczas wypełniania formularza Serwis Internetowy może sprawdzać poprawność wprowadzanych danych, w szczególności w zakresie numeru PESEL, czy NIP, w celu minimalizacji błędów podczas wpisywania brakujących danych, bądź ich sprawdzania.
 7. Po sprawdzeniu i ewentualnych uzupełnieniu/poprawieniu danych identyfikacyjnych, Ubezpieczający, jeżeli akceptuje ofertę, zatwierdza ją. Po zatwierdzeniu oferty Serwis Internetowy przekierowuje Ubezpieczającego do serwisu transakcyjnego umożliwiającego dokonanie płatności składki on-line.
 8. W przypadku niezgodności oferty z ustaleniami Ubezpieczającego z przedstawicielami Ubezpieczyciela, Ubezpieczający kontaktuje się bezpośrednio Administratorem, bądź przedstawicielem Ubezpieczyciela. Serwis nie pozwala na dokonywanie modyfikacji treści oferty.

§ 4. OCHRONA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH UBEZPIECZAJĄCYCH

 1. Dane identyfikacyjne Ubezpieczających znajdujące się w indywidualnej ofercie Ubezpieczenia podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Dane identyfikacyjne Ubezpieczających mające charakter danych osobowych, podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym ich podanie przez Ubezpieczającego jest warunkiem koniecznym do przygotowania indywidualnej oferty Ubezpieczenia, a potem zawarcia umowy ubezpieczenia . Ubezpieczający ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania przez kontakt z administratorem danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach tworzenia i realizacji indywidualnych ofert Ubezpieczenia, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jest Ubezpieczyciel.
 6. Administrator Serwisu Internetowego przetwarza dane osobowe Ubezpieczających, na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczycielem. Dane osobowe Ubezpieczających są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

§ 5. OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Administrator Serwisu Internetowego jest zobowiązany utrzymywać w sprawności i funkcjonalności Serwis Internetowy w celu umożliwienia weryfikacji indywidualnych ofert Ubezpieczenia, akceptowania ich oraz zawierania umów ubezpieczenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Ubezpieczyciela, bądź Administratora decyzji o wyłączeniu Serwisu, jego funkcjonalność zostanie wyłączona najwcześniej z dniem następnym po dacie upływu ważności złożonych ofert Ubezpieczenia.
 3. W przypadku zaistnienia awarii Serwisu Internetowego wyłączającej dostęp do niego, bądź ograniczającej funkcjonalność Serwisu w sposób uniemożliwiający weryfikację oferty, zawartych tam danych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, Administrator niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii.
 4. Jeżeli wyłączenie Serwisu Internetowego nastąpi w przyczyn będących siłą wyższą, Administrator, w miarę posiadanych możliwości, niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenie sprawności/funkcjonalności Serwisu, po ustąpieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej.
 5. Administrator Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, w tym szkody rzeczywiście poniesione, jakiekolwiek szkody następcze, pośrednie lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, jeżeli są one wynikiem zachowania Ubezpieczającego lub zachowania osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności albo które są wynikiem wystąpienia siły wyższej.
 6. Przez siłę wyższą rozumie się, w szczególności:
  1. awarie sieci Internet lub jej części, awarie sieci energetycznej, awarie sieci telekomunikacyjnej, wybuch wojny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, działania lub zaniechania instytucji rządowych, przyczyny związane z decyzjami operatorów GSM,
  2. bezprawne działania osób trzecich, w szczególności włamania w system komputerowy i/lub skutki wywołane przez wirusy komputerowe, bądź podobnie działające programy,
  3. inne okoliczności lub zdarzenia pozostające poza kontrolą Administratora i uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego.
 7. Odpowiedzialność Administratora Serwisu Internetowego za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Usługi, jest ograniczona do szkody rzeczywiście poniesionej przez Ubezpieczającego, będącej normalnym następstwem działania lub zaniechania. Odpowiedzialność Administratora w zakresie szkód następczych, pośrednich lub utraty spodziewanych korzyści jest wyłączona.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego wyjaśnia Administrator, w tym w szczególności w zakresie braku możliwości skorzystania z niego, albo jego nieprawidłowego działania.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną, używając adresu poczty elektronicznej: ubezpieczenia@mi-home.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „reklamacja”, w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono brak możliwości skorzystania z Serwisu Internetowego i/lub jego nieprawidłowe działanie.
 3. Zgłaszając reklamacje Ubezpieczający powinien wskazać co reklamuje (na czym polega brak możliwości skorzystania z Serwisu Internetowego i/lub jego nieprawidłowe działania),oraz kiedy i w jakich okolicznościach zostało to stwierdzone. W zgłoszeniu reklamacji Ubezpieczający powinien powołać się na pocztę elektroniczną zawierającą indywidualną ofertę Ubezpieczenia.
 4. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.
 5. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić także listownie – na adres wskazany w § 1 pkt 2), z dopiskiem „reklamacja”.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2021r. W przypadku dokonania zmiany treści Regulaminu przez Administratora, nowy Regulamin wchodzi w życie z datą jego uchwalenia, przy czym będzie on dotyczył Ubezpieczających korzystających z Serwisu Internetowego i przystępujących do Ubezpieczenia po dacie uchwalenia. Administrator jest zobowiązany do dołączania do indywidualnych ofert Ubezpieczenia aktualnego Regulaminu. W razie powstanie wątpliwości, jaki Regulamin ma zastosowanie w danym przypadku, przyjmuje się, że zastosowanie będzie miał Regulamin poprzedzający bezpośrednio sporne zdarzenie.
 2. Wszelkie spory związane z działaniem Serwisu Internetowego i/lub realizowanej przez ten Serwis Usługi będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia ugody w postępowaniu polubownym, spór będzie rozstrzygany przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.