Ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 8T

“6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 8T”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 8T” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się o 10:00 18 listopada 2019 r. i trwa do północy 17 lutego 2020 r.
 4. Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Redmi Note 8T we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów ABC Data S.A. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
 5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
 6. Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
 7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
 8. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

§ 2 Zasady promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne
 2. Produkty objęte promocją:
  1. Redmi Note 8T 3/32GB
  2. Redmi Note 8T 4/64GB
  3. Redmi Note 8T 4/128GB
 3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w § 1 pkt. 3.
 4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w § 2 pkt. 2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 5. Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi.
 6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
 7. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
 8. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Redmi Note 8T, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.

§ 4 Reklamacje i roszczenia

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
 3. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.