Ochrona ekranu w smartfonie Mi 11 5G

12-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Mi 11 5G

Gwarancja Xiaomi – ochrona ekranu

Ponad uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, w odniesieniu do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Konsument”) obowiązuje również niniejsza dodatkowa, nieodpłatna gwarancja.

Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Xiaomi Technology (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746177, NIP 5213838221, kapitał zakładowy w wysokości 17 106 645 zł.

1. Zakres gwarancji

Konsument, który zakupił smartfon Xiaomi Mi 11 („Produkt”) pomiędzy 25 lutego 2021 r. a 24 maja 2022 r. przez jakikolwiek oficjalny kanał sprzedaży (online lub stacjonanie) Xiaomi w Polsce („Terytorium”) i aktywował Produkt na Terytorium, jest uprawniony do jednokrotnej, darmowej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi na Terytorium w trakcie pierwszych dwunastu (12) miesiący od dnia zakupu, jeżeli ekran Produktu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek nieumyślnego działania Konsumenta (np. wskutek nieumyślnego upadku Produktu).

Naprawa będzie bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu realizacji uprawnień z tej gwarancji, Konsument musi skontaktować się z centrum obsługi Xiaomi. Xiaomi może wymagać przesłania faktury zakupu albo dowodu dostawy.

2. Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

  1. Uszkodzeń ekranu spowodowanych umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa
  2. Uszkodzeń powierzchni ekranu (takich jak zadrapania albo inne estetyczne walory / wygląd ekranu), a które nie wpływają na funkcjonalność ekranu;
  3. Uszkodzeń spowodowanych przez malware tj. nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje dostarczane przez osoby trzecie wykorzystywane przez Konsumenta.

Ponadto, gwarancja jest wyłączona również w następujących przypadkach:

  1. Konsument nie dostarczył dowodu zakupu lub dostawy Produktu;
  2. Numer seryjny lub IMEI jest uszkodowy, został usunięty, zasłonięty albo zmodyfikowany/zmanipulowany;
  3. Produkt jest nieoryginalny, nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  4. Uszkodzenie jest spodowowane wskutek wykorzystania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjami, wytycznymi albo podręcznikami Xiaomi albo sprzedawcy;
  5. Uszkodzenia wynikają z nieautoryzowanych napraw / ingerencji Konsumenta, zastosowania nieautoryzowanych / nieoryginalnych części, oprogramowania albo komponentów.

Gwarancja jest również wyłączona w odniesieniu do Produktów, w przypadku których z uwagi na rozmiar uszkodzeń ekranu, zaistnieje potrzeba ich wymiany, na nowy Produkt. Taka wymiana może być podlegać warunkom rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.