Ochrona ekranu w smartfonie Mi 10T Lite

“6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Mi 10T Lite”

1. Definicje

 • Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 • Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – Konsument, który kupił Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z Promocji.
 • Produkt- telefon Mi 10T Lite
 • Partner handlowy – partner sprzedający Produkty, wskazany na poniższej liście: […].
 • Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń; lista Punktów serwisowych dostępna jest pod adresem https://www.mi.com/pl/support/warranty/
 • Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
 • Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
 • Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego powierzchni.

2. Postanowienia ogólne

 1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 23 listopada 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt na terytorium Polski.
 2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego uruchomienia.
 3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

3. Naprawa

 1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w jednym z Punktów serwisowych.
 2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u Partnera Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz przedstawia opis okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.
 3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma prawo odmówić dokonania Naprawy.
 4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj. przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od jego woli.
 5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
  1. spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstw
  2. defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
  3. spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje innych producentów używane przez Konsumenta;
  4. numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
  5. przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
  6. Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym serwisie lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub komponentów
 6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy czym Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.
 7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem Serwisowym.

4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych Klientów, którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest

5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa w terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy dokonania Naprawy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny),
  2. oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
  3. dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie złożona.
 5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt Serwisowy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/ oraz na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Handlowych.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
  1. będzie zgodna z przepisami prawa,
  2. nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  3. będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów ;
  4. będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.
 5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020.