Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.mi-home.pl, która prowadzona jest przez ROLV Group Sp. z o.o. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

Administratorem strony Mi-Home Działającej pod adresem: https://mi-home.pl/, jest Zarząd ROLV Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Traktowa 6, NIP 5342472319, REGON 142955045.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator — ROLV Group Sp. z o.o.
 • Strona — strona internetowa dostępna pod adresem https://mi-home.pl/.
 • Użytkownik — każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • Rozporządzenie — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Poufność — właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym.
 • Dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
 • Przetwarzanie danych — jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Dane osobowe — informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 • Polityka — niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 • RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podmiot danych — osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

§ 2 Zakres

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt (cookies).

§ 3 Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów). Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator zdecydował się nie przekazywać dane osobowych poza EOG. Jeśli jednak byłoby to konieczne zostałyby przekazane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

§ 4 Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyska Klient, kontaktując się droga mailową, bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie, w jakim zostały mu powierzone.

§ 5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

Rejestracja w serwisie

Podmiot danych podczas rejestracji w Serwisie, proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Przetwarzane są również w celach analitycznych i statystycznych - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO).

Jeżeli Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora, za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Przetwarzanie danych w związku ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

W razie realizacji zamówienia w punkcie stacjonarnym Administrator przetwarza dane osobowe klientów dla celów związanych z realizacją zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie to występuje np. w przypadku w wystawienia faktury lub dokumentu TAX FREE.

Rozpatrywanie reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na spełnieniu obowiązków wynikających z umowy zawartej z klientem poprzez rozpatrzenie reklamacji.

Zbieranie danych w związku ze zgłaszaniem skarg i wniosków

W przypadku złożenia skargi lub wniosku Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi takiego zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na poprawie jakości świadczonych usług.

Monitoring wizyjny

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.

Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich znaków graficznych.

§ 6 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

§ 7 Udostępnianie danych

Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa. Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz niewykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.

Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźną prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

§ 8 Prawa Podmiotów Danych

Podmiotom danych przysługuje prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo do skargi.

Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić w formie pisemnej pod adres e-mail Administratora bądź listownie. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

§ 9 Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (utrzymania sesji).
 • Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek: session Cookies oraz persistent Cookies (czyli ciasteczka sesyjne i stałe).
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies można w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§ 10 Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta (protokół http),
  • informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),
  • informacje o przeglądarce Klienta,
  • informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 11 Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


14 dni na zwrot lub wymianę

zakupionego produktu

Bezpieczne i szybkie

płatności online

Możliwość odbioru osobistego

w Mi Store Warszawa

Pozostańmy w kontakcie

Bądź na bieżąco z informacjami o promocjach

OBSERWUJ MI

Chcemy znać Twoją opinię