Ochrona ekranu w smartfonach Mi 10T oraz Mi 10T Pro

“6-MIESIĘCZNA OCHRONA EKRANU W SMARTFONACH XIAOMI MI 10T ORAZ MI 10T PRO”

1. DEFINICJE

 • Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 • Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoba prawna, która kupiła Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z Promocji.
 • Produkt - telefon Mi10T Pro oraz Mi10T.
 • Partner handlowy – partner sprzedający Produkty w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym, wskazany na poniższej liście:
  • Komputronik
  • Media Expert
  • Media Markt
  • Mi - home
  • Mimarkt
  • Mi - store
  • Neonet
  • Orange Polska S.A.
  • Polkomtel sp. z o.o.
  • P4 sp. z o.o.
  • Orange Polska S.A.
  • RTV Euro AGD
  • T-Mobile Polska S.A.
  • X-kom
 • Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń.
 • Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
 • Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
 • Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego powierzchni.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 15 października 2020 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt na terytorium Polski.
 • Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego uruchomienia.
 • Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

3. NAPRAWA

 • W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w jednym z Punktów serwisowych lub w sklepie Partnera Handlowego.
 • Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u Partnera Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz przedstawia opis okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.
 • W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma prawo odmówić dokonania Naprawy.
 • Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj. przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od jego woli.
 • Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
  • spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  • defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
  • spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje innych producentów używane przez Klienta;
  • numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
  • przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
  • Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym serwisie lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub komponentów
 • Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy czym Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.
 • Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem Serwisowym.

4. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych Klientów, którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
 • Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
 • Dane Klientów przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 • W ramach rozpatrywania reklamacji dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesie organizacji Promocji, w tym Partnerom Handlowym i Punktom serwisowym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po jej rozpatrzeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane nie podlegają profilowaniu oraz na ich podstawie nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 • W stosunku do danych osobowych Klientom przysługuje prawo dostępu do danych; możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. REKLAMACJE

 • Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, w terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy dokonania Naprawy.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny),
  • oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
  • dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie złożona.
 • Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt Serwisowy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/ oraz na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Handlowych.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 • Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
  • będzie zgodna z przepisami prawa,
  • nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
  • będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów;
  • będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.
 • Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 roku.

14 dni na zwrot lub wymianę

zakupionego produktu

Bezpieczne i szybkie

płatności online

Możliwość odbioru osobistego

w Mi Store Warszawa

Pozostańmy w kontakcie

Bądź na bieżąco z informacjami o promocjach

OBSERWUJ MI

Chcemy znać Twoją opinię